Cerová vrchovina

Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina je jedna zo 14 chránených krajinných oblastí na Slovensku. Založená bola v roku 1989 a má rozlohu 16 280 ha.

CHKO Cerová vrchovina leží na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom. Rozkladá sa na území geomorfologického celku Cerová vrchovina v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota. Zo západu do nej zasahuje Ipeľská kotlina a z východu Rimavská kotlina. Čo sa týka pohorí, zo západu je ohraničená Krupinskou planinou, zo severozápadu Javorím a zo severu Stolickými vrchmi.

Územie zahŕňa v rámci Matransko-slanskej oblasti veľkú časť oddielu Hajnáčska vrchovina, juhovýchodný výbežok oddielu Fiľakovská brázda a strednú časť oddielu Petrovská vrchovina.

Pohorie Cerovej vrchoviny patrí medzi najmladšie pohoria v Slovenskej republike. Toto pohorie sa v pliocéne a najstaršom pleistocéne vyklenulo do klenby. Vykleňovaním sa rozlámalo a vznikli zlomy, do ktorých sa dostala bazaltová láva a tak vznikol pestrý sopečný reliéf. V postvulkanickom období nastala inverzia reliéfu, ktorej vznik sa spája s výlevom lávových prúdov do starých dolín. Postupom času sa lávové prúdy zdvihli a erodovali a tým vznikli vrcholové časti a pôvodné chrbty dolín. Najrozšírenejším horninovým typom v CHKO Cerová vrchovina sú pieskovce, ktoré sa usadili v spodnom miocéne z mladotreťohorného mora.

CHKO Cerová vrchovina sa môže pochváliť najdlhšou pseudokrasovou jaskyňou na Slovensku, ktorá sa nazýva Labyrintová jaskyňa a je 182 metrov dlhá. Nachádza sa v NPR Pohanský hrad. Ďalšou dominantou Cerovej vrchoviny je množstvo kamenných morí, z ktorých najväčšie je Šurické kamenné more.


Ako bude reklama vypadať?
-
Zobraziť formulár pre nákup
728x90